Denne side er under opbygning

   

 

Advokatkontoret Anders Steingrim oplyser følgende:

 

1.  Advokat Anders Steingrim Johnsen driver advokatvirksomhed fra kontoradressen Østerbrogade 154, 2100 København Ø, over gaarden, st., og kan kontaktes på kontortelefon +45 33 13 70 00 og via kontor-e-mail anders@steingrim.dk.

 

2.  Advokat Anders Steingrim Johnsen driver advokatvirksomhed fra Advokatkontoret Anders Steingrim i form af enkeltmandsvirksomhed under CVR-nr. 32 49 02 98.

 

3.  Advokat Anders Steingrim Johnsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark.

 

4.  Advokat Anders Steingrim Johnsen er en del af Advokatsamfundet.

 

5.  Advokat Anders Steingrim Johnsen har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

6.  Advokat Anders Steingrim Johnsens ansvarsforsikringsselskab og garantistiller er HDI Danmark (filial af HDI Global SE, Tyskland), Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø.

 

7.  Advokat Anders Steingrim Johnsen har samleklientbankkonto i pengeinstituttet Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2, 1092 København K.

 

8.  Advokat Anders Steingrim Johnsens klienter er - i tilfælde af Danske Bank A/S' konkurs eller rekonstruktion - som indskydere dækket i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen er den danske indskyder- og investorgarantiordning, som administreres af Finansiel Stabilitet. Garantiformuen dækker en klients/indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) pr. klient/indskyder. Dækningsmaksimummet gælder klientens samlede indskud i Danske Bank A/S, selvom klientens midler måtte henstå på forskellige konti i Danske Bank A/S, herunder på både klientbankkonti og klientens egne private bankkonti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, ifald den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål, idet der i så tilfælde dækkes midler op til et beløb svarende til 10.000.000 euro (ca. 75.000.000 kr.), indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt bankkonto. Nærmere oplysninger om garantiordningen kan findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

 

9.  Advokat Anders Steingrim Johnsen ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

 

10.Advokat Anders Steingrim Johnsen er – af hensyn til at undgå potentielle interessekonflikter – uafhængig i sin advokatydelse, idet Advokatkontoret Anders Steingrim ikke samarbejder med andre om ydelse af bistand.

 

11.Advokat Anders Steingrim Johnsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, af standarderne om god advokatskik, jf. Retsplejeloven § 126, og af de advokatetiske regler.

 

12.Advokat Anders Steingrim Johnsen er omfattet af særlige regler, der gælder for udøvelse af advokaterhvervet. Nærmere oplysninger om de særlige regler kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelse af standarderne om god advokatskik og har vedtaget de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle etik. Advokatnævnet påser, at god advokatskik overholdes, og kan pålægge sanktioner, ifald grænserne herfor overskrides. I tilfælde af tvist om salær opkrævet af Advokatkontoret Anders Steingrim og/eller utilfredshed med advokat Anders Steingrim Johnsens adfærd, kan Advokatkontoret Anders Steingrims klienter klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Nærmere oplysninger om klagemuligheder kan findes på Advokatnævnets hjemmeside www.advokatnaevnet.dk.

 

13.Advokat Anders Steingrim Johnsen er medlem af Danske Advokater, som er de danske advokatvirksomheders brancheforening.

 

14.Advokat Anders Steingrim Johnsen er medlem af EjendomDanmark, som er en erhvervsorganisation, der varetager ejendomsejernes og ejendomsadministratorernes interesser.